PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2022

Dành cho thí sinh Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và theo quy định của Trường Đại học CMC

05/09 - 10/10/2022

A. THÔNG TIN THÍ SINH
B. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
C. HỒ SƠ XÉT TUYỂN / XÉT HỌC BỔNG (NẾU CÓ)

Tối đa 10 file định dạng ảnh hoặc PDF không quá 10MB