PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2022

Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả ĐGNL, ĐGTD 2022

05/09 - 10/10/2022

A. THÔNG TIN THÍ SINH
B. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
C. HỒ SƠ XÉT TUYỂN / XÉT HỌC BỔNG (NẾU CÓ)

Tối đa 10 file định dạng ảnh hoặc PDF không quá 10MB